top of page

PRIVACY VERKLARING BINC

(AVG - GDPR)

Privacy Policy in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR)

Jouw privacy is erg belangrijk voor BINC COACHING - QUADRA nv. We stellen alles in het werk om je privacy te waarborgen wanneer je persoonlijke gegevens achterlaat. Hier kan je lezen hoe we persoonlijke gegevens van onze klanten verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe ze worden bewaard.

 

Wat wordt verstaan onder persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kan zowel de naam van een persoon zijn als een een telefoonnummer, een geboortedatum, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een KernTalentenrapport, vragenlijst, loopbaancheque, het verloop van je traject etc.

Het begrip beperkt zich niet tot gegevens die de persoonlijke levenssfeer van personen betreffen. Zelfs de gegevens die betrekking hebben op het professionele of openbare leven van een persoon worden als "persoonsgegevens" beschouwd.

Alleen de gegevens die een natuurlijk persoon betreffen worden in aanmerking genomen en niet die betreffende een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële vennootschap of een vzw).

 

Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen?

Wij verzamelen enkel je persoonlijke gegevens om je te kunnen voorzien van een uitmuntende dienstverlening, om in orde te zijn voor dienstveleners zoals VDAB, CoreTalents en om te voldoen aan wettelijk, juridische en fiscale vereisten. Daarnaast gebruiken we je persoonlijke gegevens om je dossier op te volgen. 

 

Moet je je persoonlijke gegevens achterlaten?

Uiteraard heb je de vrije keuze om al dan niet persoonlijke informatie achter te laten bij BINC COACHING -QUADRA nv. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, heeft dit echter tot gevolg dat we je in de meeste gevallen niet de dienstverlening kunnen aanbieden voor coaching, KernTalenten Analyse en loopbaanbegeleiding.

Op bovenstaande bepalingen zijn geen uitzonderingen mogelijk tenzij je hiervoor ernstige en gerechtvaardigde redenen kan inroepen.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Indien je wenst dat de verzamelde gegevens ook in de toekomst niet gebruikt worden voor mailings of cadeau’s kan je dit kosteloos melden via info@binc-coaching.be.

Voor alle gegevens van onze minderjarige klanten, is er altijd een ouderlijke toestemming nodig ter verzameling van gegevens.

 

Delen met derden 

Je gegevens delen we nooit met derden, met uitzondering van:

 • Dropbox die onze gegevensopslag verzorgt (hosting U.S.) en backup van opgeslagen data en dossiers.

 • Register die instaat voor het e-mailverkeer (hosting België) en backup van data via e-mail.

 • CoreTalents bvba die de ingevulde online vragenlijsten en rapporten aangaande KernTalenten analyses (naam, mailadres, geboortedatum, ingevulde scores en vrij veld) beheert en die ook als erkend loopbaancentrum voor VDAB instaat voor gegevensverwerking m.b.t. details loopbaancheque, voortgang begeleidingsproces, POP.

 • WIX  die instaat voor de werking en verwerking van website en alle webgegevens, alsook e-mail via de website en gegevens met betrekking tot je websitebezoek.

 • Boekhoudkantoor die instaat voor de verwerking van onze facturen.

 • Je Arts ter algemene rapportering (geen details) van het herstelproces bij burn-out (je ontvangt steeds een kopie).

Sommige van deze bedrijven hosten de gegevens in de Verenigde Staten of elders buiten Europa, maar garanderen dat de gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving ter bescherming van je privacy op basis van de ‘Safe Harbor Principles’ of ‘Privacy Shield Certification’. Alle servers zijn zowel fysiek als in the cloud beveiligd.

Hoe worden gegevens verzameld?

Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door BINC COACHING - QUADRA nv worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, wanneer je beroep doet op onze diensten, of wanneer je contact opneemt met ons via mail of telefoon.

 

 

Welke informatie wordt verzameld?

 • Contactgegevens en gegevens ter identificatie en persoonlijke kenmerken (waaronder naam, adres, telefoonnummer, beroep/studie, geboortedatum, e-mailadres).

 • Bij elke begeleiding of analyse: Jouw vraagstelling, gegevens belangrijk voor het bijhouden van van je coachings-, analyse-, begeleidingsproces, de afsluiting van de dienstverlening via rapportage of POP (waaronder leefgewoonten, psychische gegevens, samenstelling van het gezin, vrijetijdsbesteding en interesses, gezondheid, opleiding, beroep).

 • IP gegevens bij het bezoeken van onze site

 • KernTalenten

 • Huisarts of verwijzer en communicatie artsen

 

Verantwoordelijke van de verwerking en doeleinden van de verwerking

QUADRA nv is de verantwoordelijke van de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • voor het leveren van een uitstekende service

 • voor onze administratie

 • voor interne rapportering doeleinden ter opvolging van je dossier (cliëntenbegeleiding)

 • om verplichtingen aan VDAB en CoreTalents na te komen

 • ten behoeve van wettelijke verplichtingen en uitvoering van de overeenkomst

 • ter job-, leerlingen-begeleiding

 

Inzage en correctie

Weet je graag welke gegevens er van jou in ons bestand zitten, of wil je dat we bepaalde persoonlijke gegevens schrappen of aanpassen, dan kan je dit aanvragen door een gedagtekend verzoek samen met een kopie van je identiteitskaart verzenden naar QUADRA NV – GDPR - Lodewijk de Konincklaan 407 te 2320 Hoogstraten. Aanvragen worden behandeld binnen de 20 dagen en verwerkt binnen de 30 dagen.

 

Openbaar register

U kan tevens te allen tijde het openbaar register bij de privacy commissie raadplegen op www.privacycommission.be, sectie openbaar register.

 

Schending van je rechten

Indien je van oordeel bent dat BINC COACHING - QUADRA nv je privacy op welke manier dan ook heeft geschonden, kan je in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via het contactformulier op info@binc-coaching.be of per post naar Quadra nv - GDPR - Lodewijk de Konincklaan 407 te 2320 Hoogstraten. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Mocht een onderlinge schikking niet mogelijk zijn, dan kan je terecht bij de privacycommissie voor verdere informatie.

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Onze website gebruikt ook cookies!

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden door Wix en Google Analytics, dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Er zijn ook social media plugins.

Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer:

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.

 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).

 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op 'Opties'.

 • Op het tabblad 'Privacy' , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op 'Extra' bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.

 • Klik op de 'Under the Hood' tab, zoek het gedeelte 'Privacy' en selecteer de knop 'Content settings'.

 • Selecteer nu 'Allow local data to be set'.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.

 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’.

 • Bevestig de transactie en wacht op de bevestiging dat alle cookies zijn verwijderd.


Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Je kan te allen tijde het grootste deel van de geplaatste cookies van je computer verwijderen. (Raadpleeg hiervoor de instructies van je toestel of internetbrowser.)

 

 

Rechten van de gebruiker?

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat BINC COACHING - QUADRA nv zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. BINC COACHING - QUADRA nv garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten:

 • Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet. De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

 • Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

 • BINC COACHING - QUADRA nv engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te melden via info@binc-coaching.be.

 

Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan BINC COACHING - QUADRA NV per post of per e-mail via info@binc-coaching.be. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. BINC COACHING - QUADRA nv verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.


Heb je nog vragen aangaande deze materie?

Mail dan je vraag naar info@binc-coaching.be.

bottom of page